Missie en Visie

Waar we voor staan als bedrijf.

Visie

Duurzaam & integraal samenwerken in de keten met “groen” als product, middel en verbinder.

Missie

Duurzame kwaliteitsdienstverlening in ontwerp, advies, engineering, aanleg en integraal onderhoud van de ‘groene’ buitenruimte.

Kernwaarden

Bij Binder staat waardecreatie centraal. Binnen het kader van al onze primaire en secundaire bedrijfsprocessen hebben we de volgende kernwaarden opgesteld:

 • Continuïteit
 • Diversiteit
 • Rentabiliteit
 • Flexibiliteit
 • Vitaliteit

Klantwaarden

Een goede samenwerking met klanten is voor ons van groot belang. Ook hier gaat het om het leveren van toegevoegde waarde.Bij de benadering van onze klanten hanteren wij de volgende klantwaarden:

 • Klant centraal
 • Eigenaarschap
 • Flow in de keten
 • Efficiënt en effectief
 • Continu verbetering

Binder DNA

In 1993 werd Binder als eerste groenvoorzieningsbedrijf in Nederland gecertificeerd voor zowel ISO-9001 als VCA**. 25 jaar later kunnen wij gerust stellen dat het Binder-DNA bestaat uit:

 • Kwaliteit
 • Gezondheid
 • Veiligheid
 • Duurzaamheid
 • Innovatie

HRM

Bij ons personeelsbeleid hanteren wij drie belangrijke pijlers…

 • Vakmanschap
 • Vertrouwen
 • Verbinden

Waar binnen een bedrijf 80% van de omzet bestaat uit het leveren van diensten in de vorm van arbeid, is een gedegen personeelsbeleid van groot belang. Door creatie van eigenwaarde bij ieder personeelslid groeit de organisatie en kunnen we goed werken met zelforganiserende teams, ook op uitvoerend niveau. Opleiden betekent niet zomaar een losse cursus, maar bij Binder noemen we opleiden ”een leven lang leren”.

Naast een consistent en gestructureerd opleidingsplan…

 • …sturen wij op kennisoverdracht van persoon naar persoon, in en op het werk, in ploegen, toolboxen en door efficient overleg.
 • …zorgen tevens voor een heldere effectieve overlegstructuur op de juiste momenten.
 • …door minimaal jaarlijks het gesprek aan te gaan op functioneren en beoordelen zorgen we blijvend voor “Vitalitiet” en “Diversiteit in inzetbaarheid”.
 • …en natuurlijk “de juiste man op de juiste plaats”.

Wijze van organiseren

De wijze van organiseren van Binder heeft de volgende kenmerken:

 • flexibel, efficiënt & effectief
 • opschalend vermogen (2 > 10)
 • adaptief vermogen
 • gewaarborgde continuïteit
 • samenwerking
 • zelforganiserende teams
 • korte heldere lijnen en “in de lijn organiseren”
 • duidelijke rolverdelingen
 • specifieke eigen planning op afdeling- & voormanniveau
 • dubbelposities & achtervang, zowel binnen als buiten

Kennisdeling & Samenwerking

Kennisdeling en samenwerking zijn van groot belang voor Binder. Hiervan profiteren wij samen met onze klanten en relaties.
Gekoppeld aan onze specialisaties hebben wij met grote regelmaat kennisuitwisseling met onze partnerbedrijven.
Ook op innovatiegebied wordt door ons veelvuldig samengewerkt.

“Wat we zelf niet kunnen, doen we met partners.”

Onderstaand een verkort overzicht van onze samenwerkingsverbanden.

Regionale betrokkenheid

Sinds 1935 is de 3e Binder-generatie actief als werkgever in de regio.

1935-1973 Th.E.A. Binder
1973-1998 Th.A. Binder
1998-heden Th. Binder

Onze regionale betrokkenheid gaat verder dan 3 generatie Binder in ruim 80 jaar.
In de directe omgeving van ons bedrijf verbinden wij ons door:

 • Wonen/werken
 • Aanleg en onderhoud buitenruimte
 • Samenwerking in buurtnetwerk
 • Samenwerking BAR Mens & Werk
 • Langdurig contract BAR – Binder
 • Instroom personeel (achterstand/kaartenbak)
 • Edu delta Barendrecht (opleidingscentrum)
 • Diverse sponsoring en belangeloze inzet

Innovatie

Al sinds 2007 houden wij ons intensief bezig met zowel duurzame als sociale innovaties.
Onze samenwerking met Upp als ‘duurzame danktank’ is daarbij van groot belang.
Een aantal innovatie-wapenfeiten zijn….

Duurzame innovatie

 • Upp samenwerking, sinds 2007
 • cradle-to-cradle gedachtengoed
 • duurzaam innoveren (boekje 1)
 • duurzaam in de praktijk (boekje 2 & congres)
 • in elkaars keuken kijken
 • blue city rotterdam (StartUp: F.air)

Sociale innovatie

 • ontwikkelnetwerk
 • meervoudige waardecreatie DakAkker
 • slimdak DakAkker

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO – algemeen

MVO is bij Binder verankerd in vrijwel alle bedrijfsprocessen.

MVO – samenwerkingen

 • Regionaal Investerings Fonds Waterroute
 • groen & water in projecten
 • onderwijs & ondernemer & overheid
 • Watersensitief Rotterdam (klimaatadaptie)
 • Bestuur Stichting DakAkker
 • TRI – groei & groen (opleiding mensen id sector)
 • EMC Groen & Gezondheid

MVO – sponsoring

 • goede doelen o.a. ondersteuning wish-huis
 • kortingen bij sociaal-maatschappelijke projecten
 • sponsoring en deelname o.a. ropa-run & alpe d’huzes

MVO – innovatief
zie Innovatie

MVO & SROI
zie SROI

SROI (Social Return on Investment

SROI samenwerking

“Werk is de beste zorg!”

Gericht op:

 • Duurzame Inzetbaarheid
 • Maatschappelijke – & Lokale Betrokkenheid

SROI in de praktijk

“Ga niet uit van hun beperkingen, maar van hun kracht!”
 • ontwikkelnetwerk woonstad
 • top-academie (opleiding & instroom)